Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden


ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op De Dansfabriek Hardenberg, hierna te noemen: De Dansfabriek.
 2. Onderstaande algemene voorwaarden en alle content die aanwezig is op de website van de Dansfabriek, mag nimmer worden gekopieerd of worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVEN

 1. Op de volgende manieren kan men lid worden van De Dansfabriek:
 2. een digitale inschrijving doormiddel van een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier, welke is verzonden vanuit de website (www.dansfabriekhardenberg.nl); of
 3. een papieren inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven aan één van de medewerkers, dan wel op te sturen (De Dansfabriek Hardenberg, Oude Bosch 9F, 7772AJ Hardenberg).
 4. Wanneer het lid zich via de website heeft ingeschreven, heeft deze het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving van het lidmaatschap af te zien zonder opgave van reden. Deze opzegging dient te gebeuren volgens artikel 4.1. Indien het lidmaatschap gebruikt is tussen de dag van inschrijving en de dag van opzegging (herroeping), kan de Dansfabriek de kosten voor het lidmaatschap naar rato in rekening brengen.
 5. Een lid is na inschrijving lidmaatschapsgeld verschuldigd, deze zal middels SEPA automatische incasso geïncasseerd worden.
 6. In het geval van speciale acties kan de Dansfabriek aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

 1. Een overeenkomst bij De Dansfabriek wordt aangegaan voor de vorm zoals het lid heeft aangevraagd op het inschrijfformulier. De startdatum van de overeenkomst is de eerste les die het lid volgt.
 2. Betaling van het lidmaatschap gebeurt op maandelijke basis. Het bedrag dat middels SEPA automatische incasso geïncasseerd wordt, is afhankelijk van de abonnementsvorm waar het lid voor heeft gekozen.
 3. Minderjarigen zijn niet gemachtigd zich zelf in te schrijven als lid, hiervoor is toestemming nodig van een ouder en/of voogd.
 4. De Dansfabriek is ten allen tijde gerechtigd een lid uit te sluiten van deelname aan een les, zonder opgaaf van redenen.
 5. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging via e-mail naar de Dansfabriek of per brief (De Dansfabriek, Oude Bosch 9F, 7772AJ Hardenberg). De e-mail of brief dient te zijn voorzien van de naam van het lid. Er geldt een opzegtermijn van één maand, dat houdt in dat het contract één maand na schriftelijke opzegging ontbonden wordt.
 2. De Dansfabriek is gerechtigd bij wanprestatie of ernstige schending van de huisregels of onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap van het lid per direct te beëindigen. Dit wordt uitsluitend getoetst door De Dansfabriek.

ARTIKEL 5: HUISREGELS

 1. De Dansfabriek is gerechtigd om lessen niet door te laten gaan tijdens erkende feestdagen en schoolvakanties. Rond de bouwvak van regio Noord zal de Dansfabriek gedurende één maand geen lessen verzorgen, er worden deze maand ook geen lesgelden / abonnementskosten geïncasseerd.
 2. De Dansfabriek is gerechtigd om lestijden van de dansschool tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. De Dansfabriek is gerechtigd om de locatie waar de lessen gegeven worden te verhuizen naar een andere locatie.
 4. De Dansfabriek is gerechtigd foto- en filmmateriaal dat tijdens lessen en uitvoeringen is gemaakt van leden te publiceren en te verstrekken aan derden.
 5. Het publiceren en aan derden verstrekken van foto- en filmmateriaal dat tijdens lessen en uitvoeringen is gemaakt, is uitsluitend toegestaan onder toestemming van de medewerkers van de Dansfabriek.
 6. Hoewel de Dansfabriek geen vaste kledingvoorschriften hanteert, wordt er verwacht dat leden gepaste kleding dragen tijdens lessen.
 7. Iedereen die geïnteresseerd is in het lesaanbod van de Dansfabriek, mag één proefles naar keuze volgen zonder lid te hoeven worden.
 8. Deelname aan selectieteams is uitsluitend mogelijk op uitnodiging van de desbetreffende instructrice.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport brengt risico’s met zich mee. Het deelnemen aan activiteiten van de Dansfabriek is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. De Dansfabriek, haar personeel en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (materieel of immaterieel) als gevolg van een ongeval of letsel van een lid.
 3. De Dansfabriek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommem van het lid.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

 1. In geval van een klacht kunt u zich wenden tot het aanwezige personeel van de Dansfabriek, of een e-mail sturen naar de Dansfabriek.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten met de Dansfabriek is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.